Sponsorzy strony

PENELOPA - Regulamin i Zgłoszenia

Certyfikat PENELOPA - Regulamin

Penelopa - żona Odysa - wzór wiernej żony, przez okres dwudziestu lat oczekiwała powrotu męża (10 lat wojny trojańskiej i 10 lat tułaczki Odysa), zwodząc ubiegających się o jej rękę zalotników (przyrzekła wybrać jednego z nich na męża, gdy ukończy tkać szatę dla swojego teścia) przy pomocy podstępu (aby odwlec ukończenie szaty, pruła nocą tkaninę, nad którą pracowała w dzień).
      
Dwadzieścia trzy lata temu Krakowska Izba Turystyki zdecydowała się na organizację dorocznego Konkursu „ODYS” dla biur podróży w województwie małopolskim pod nazwą "Najlepsza jakość usług turystycznych”.
Jednak przyszedł czas na ulubiony ciąg dalszy zdarzeń opisanych w mitologii i wyciągnięcie z cienia historii obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce wiernej małżonki podróżującego Odysa - „PENELOPY”.
W naszym przypadku są to gestorzy bazy potraktowanej w Ustawie o usługach w turystyce w sposób marginalny. Właśnie tym cierpliwym, prawie anonimowym, wytrwałym w działaniu, gestorom bazy noclegowej niepodlegającej kategoryzacji, a mających istotny udział w obsłudze przyjazdowego ruchu turystycznego, naszego województwa, ten certyfikat pod wdzięczną nazwą „PENELOPA” dedykujemy.
      
I. Założenia ogólne:


1. Organizatorem  „Penelopy” dla obiektów noclegowych jest Krakowska Izba Turystyki


2. Edycja 2017 roku trwać będzie od dnia 9 maja 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r.  


3. Cel:
a/ rozwój i promocja obiektów noclegowych w województwie małopolskim,
b/ podnoszenie jakości usług, promocja dobrych praktyk,
c/ stworzenie systemu rekomendacji obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji,
d/ uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty turystycznej

II. Warunki uczestnictwa:


Certyfikacja obejmuje wyłącznie obiekty noclegowe niepodlegające obowiązkowi kategoryzacji, zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego  i prowadzące działalność gospodarczą.  
Udział  jest dobrowolny a warunkiem uczestnictwa  jest wypełnienie i przesłanie do biura KIT formularza zgłoszeniowego  do dnia 31 października 2017 r., stanowiącego zarazem zgodę na uczestnictwo w Konkursie według zasad określonych w niniejszym regulaminie wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również dokumentem potwierdzającym wpis do ewidencji innych obiektów prowadzonej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).

III. Zasady przeprowadzenia Konkursu:


1. Oceny zgłoszonych obiektów  dokonuje Kapituła Konkursu Odys, w skład której wchodzą przedstawiciele małopolskich instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania  Fizycznego w Krakowie, eksperci, dziennikarze przy współpracy reprezentantów Klubu Odysa.


2. Kapituła może powierzyć wstępną ocenę obiektów podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu przez Krakowską Izbę Turystyki w drodze zapytania ofertowego.


3. 2-osobowe zespoły oceniające, legitymujące się stosownym upoważnieniem Krakowskiej Izby Turystyki dokonują podczas wizyty w obiekcie  oceny indywidualnie na kartach oceny, przyznając punkty, na podstawie których Kapituła dokonuje ich ostatecznej oceny i rekomendacji.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.  Dokumentację związaną z przyznaniem certyfikatu  zabezpiecza Organizator.  Zgłaszający nie mają prawa wglądu do protokołów i uzasadnień oceny Kapituły. Organizator gwarantuje, iż w skład Kapituły, reprezentantów Klubu Odysa oraz  współpracujących przy ocenie podmiotów nie wchodzą osoby związane z działalnością  obiektów zgłoszonych do Konkursu.    


5. Obiekt  podlegać będzie ocenie wg kryteriów dotyczących: przyjęcia i obsługi gości, wyposażenia, świadczonych usług, oryginalnego stylu i aranżacji wnętrz obiektu i innych.
W ich ramach oceniane będą:


a/ oznaczenie obiektu, dostępność recepcji 24h, dostępność cennika usług i regulaminu   obiektu, dostępność książki gości, znajomość języków obcych przez personel, prezencja  personelu, możliwość płacenia kartami płatniczymi, dostępność materiałów promocyjno-reklamowych,   dostępność telefonu, internetu dla Gości.
b/ strona internetowa – zgodność opisów z rzeczywistością, podstawowe informacje: adres, dojazd,  specyfikacja pokoi, usługi zawarte w cenie;   wiarygodność fotografii, opinie turystów na forach internetowych
c/ czystość i estetyka w pokojach i łazienkach, czystość i estetyka w pomieszczeniach    ogólnodostępnych, dostępność pokoju z łazienką (2-3osobowy), przystosowanie do obsługi dzieci, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych (ruchowo, niewidomych, głuchoniemych), dostępność do kuchni lub kącika kuchennego, dostęp do pralki itp., sala ogólnodostępna z TV,.
d/ możliwość przechowania bagażu, darmowe zimne napoje lub kawa i herbata, wypożyczalnia   sprzętu sportowego,
e/ programy lojalnościowe, program kulturalno-integracyjny,
f/ oryginalny styl i ciekawa aranżacja wnętrz.


IV. Wyróżnienia:


1. Kapituła przyznaje poszczególnym obiektom po spełnieniu kryteriów uprawniających do uzyskania rekomendacji Certyfikat Jakości Usług „Penelopa”
2. Certyfikat jest przyznawany na okres 2 lat.
3. Wyróżnione obiekty zobowiązują się do umieszczenia certyfikatu w widocznym miejscu w obiekcie  oraz naklejki  na   drzwiach wejściowych (witrynie) do obiektu.
4. Wyróżnione obiekty będą promowane w materiałach promocyjnych i serwisach internetowych Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.
5. Wyróżnione obiekty  mają prawo posługiwać się Certyfikatem „Penelopa”  w swoich materiałach  reklamowych z uwzględnieniem roku edycji.
6.Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 12 grudnia 2017 r (data może ulec zmianie) poprzez opublikowanie na stronach internetowych KIT i www.visitmalopolska.pl Wręczenie certyfikatów nastąpi podczas Uroczystości Wręczenia Nagród Odys i Certyfikatów Penelopa zorganizowanej przez Krakowską Izbę Turystyki.


V. Inne postanowienia:


1. Warunkiem uzyskania rekomendacji jest:
a/ udział w Konkursie, tj. nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 31 października 2017 r. na adres: Krakowskiej Izby Turystyki  31-008 Kraków, ul. Św. Anny 9 lub zgłoszenie online
b/ dobrowolne poddanie obiektu ocenie członków zespołu oceniającego,
c/ Podanie numeru NIP, nazwy rejestru i numer wpisu, jeśli dokumnet taki numer posiada - dokumentu stwierdzającego podstawę prawną prowadzenia działalności gospodarczej (np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej), jak również Oświadczenia o zgłoszeniu obiektu do ewidencjiinnych obiektów (niż kategoryzowane) prowadzonej przez gminę, na terenie której działa obiekt. 
2. Kapituła ma prawo nie przyznania certyfikatu, mimo zgłoszenia udziału  w Konkursie, o ile uzna, że obiekt nie spełnia warunków wystarczających do jego uzyskania.
3. Kapituła kończy pracę wnioskiem umożliwiającym przygotowanie edycji konkursu na rok następny.
4. Organizator planuje kolejne Konkursy „Penelopa” w cyklu rocznym w formie kolejnych edycji.
5. Od podjętych decyzji dotyczących wyróżnień przyznanych przez Kapitułę  odwołanie nie przysługuje.

Kraków , 9 maja 2017

Zgłoszenia do Certyfikatu PENELOPA:

- poprzez pobranie KARTY ZGŁOSZENIA i przesłanie na adres: Krakowska Izba Tuystyki ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, wraz z dołaczonymi odpowiednimi dokumnetami (wpis do KRS lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej)

lub

- poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA ONLINE

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 październik 2017

Zapraszamy do udziału!