Sponsorzy strony

PENELOPA - Regulamin i Zgłoszenia

Certyfikat PENELOPA - Regulamin

Szanowni Państwo,

Od szeregu lat instytucje i stowarzyszenia związane z działalnością turystyczną organizują konkursy i przeglądy mające na celu z jednej strony popularyzować imprezy, elementy zagospodarowania tworzone w terenie oraz obiekty turystyczne, z drugiej zaś, oceniać podejmowane inicjatywy, kładąc nacisk na jakość świadczonych usług.

Obok rejestrowanej bazy hotelarskiej powstała w ostatnich latach bogata sieć obiektów noclegowych pozostającej w ewidencji gmin. W 2012 Była ona już na tyle rozbudowana i zróżnicowana, że Krakowska Izba Turystyki postanowiła po raz pierwszy zorganizować przegląd tego typu obiektów i rozpoczęto wydawać certyfikat o nazwie „PENELOPA”.

Uzyskanie przez obiekt certyfikatu „PENELOPA 2020-2021” podnosi rangę obiektu. Jego zgłoszenie jest dobrowolne, a udział w akcji jest bezpłatny. Popularyzacja wyróżnionych obiektów w rozmaitych wydawnictwach, sieci internetowej, sieci informacyjnej samorządów i branżowych stowarzyszeń – oto przykłady (obok oznakowania obiektów) korzyści wynikających z uzyskania certyfikatu, który poinformuje potencjalnego klienta o standardzie i ofercie obiektu.

Zapraszam zatem Państwa do uczestnictwa w kolejnej, już 8. edycji i uzyskania certyfikatu „PENELOPA 2020-2021” i proszę o zapoznanie się z załączonym regulaminem, pamiętając, że stale rosnąca liczba uzyskanych certyfikatów świadczy o bogactwie turystycznych ofert Krakowa i Województwa Małopolskiego.


Z poważaniem,

Piotr Laskowski
Prezes Krakowskiej Izby Turystyki


      

Regulamin Konkursu
„PENELOPA 2020-2021 – Certyfikat Jakości Usług Noclegowych”

§ 1. Informacje ogólne:
1. Organizatorem Konkursu adresowanego do zarządzających obiektami noclegowymi niepodlegającymi kategoryzacji pn. „PENELOPA 2020-2021 – Certyfikat Jakości Usług Noclegowych”, zwanego dalej „Konkursem”, jest: Krakowska Izba Turystyki, z siedzibą w Krakowie (31-008), ul. św. Anny 9, KRS 0000045458, NIP 676 010 35 65, tel. 12 429 44 50, e-mail: izba@kit.krakow.pl, zwana dalej „Izbą” jest administratorem Konkursu oraz wyłącznym właścicielem praw do znaków graficznych i nazwy Konkursu.
2. Edycja Konkursu będzie trwała od dnia 1 czerwca 2019 do dnia 31 grudnia 2019.
3. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej i/lub profilach społecznościowych administrowanych przez Organizatora.
4. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.
5. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
§ 2. Cele Konkursu:
1. Wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych dla turystów obiektów noclegowych oraz ich promocja, a także wspieranie inicjatyw regionalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.
2. Rozwój i promocja obiektów świadczących usługi noclegowe, działających na terenie Województwa Małopolskiego.
3. Podnoszenie jakości usług, promocja dobrych praktyk wśród przedsiębiorców na rynku usług noclegowych.
4. Promocja sprawdzonych, najbardziej atrakcyjnych i przyjaznych ofert dla turystów.
5. Stworzenie systemu rekomendacji obiektów noclegowych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.
6. Zwiększenie zainteresowania władz, administracji i organizacji mających wpływ na rozwój turystyki.
§ 3. Warunki udziału w Konkursie:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny dla przedsiębiorców zarządzającymi obiektami noclegowych niepodlegającymi obowiązkowi kategoryzacji, posiadającymi stosowne uprawnienia i działającymi na terenie Województwa Małopolskiego.
2. Zgłoszeń do konkursu dokonują sami uczestnicy.
3. Certyfikacja obejmuje wyłącznie obiekty noclegowe niepodlegające obowiązkowi kategoryzacji i działające na terenie Województwa Małopolskiego.
4. Uczestnikiem może być podmiot, którywypełni i dostarczy następujące dokumenty:
a. druk zgłoszenia oraz zgodę RODO stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
b. odpis z KRS lub CEIDG,
c. oświadczenie o zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów (niż kategoryzowane) prowadzonej przez Gminę, na której działa obiekt;
5. Uczestnik dostarczy kompletną dokumentację zgodnie z niniejszym regulaminemna adres: Krakowska Izba Turystyki, 31-008 Kraków, ul. św. Anny 9 IIIp.(data stempla pocztowego najpóźniej 31 października 2019 r.) i prześle scany pocztą elektroniczną na adres rafal.marek@kit.krakow.pl (do dnia 31.10.2019r. godz. 23:59).
6. Druk zgłoszenia należy wypełnić starannie, podając jak najwięcej informacji opisujących obiekt oraz oferowane usługi.
§ 4. Kapituła Konkursu:
1. Oceny zgłoszonych obiektów dokonuje Kapituła powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą przedstawiciele m.in. samorządów gospodarczych i terytorialnych, przedstawiciele służb i organów kontrolnych, uczelni wyższych, mediów oraz eksperci działający w branży turystycznej.
2. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona przewodniczącego Kapituły, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego.
4. Z każdego zebrania Kapituły sporządzana jest notatka, która zostaje przekazana do biura Organizatora w ciągu3 dni po zakończeniu posiedzenia.
5. Organizator gwarantuje, że w skład Kapituły pracujących przy ocenie podmiotów nie wchodzą osoby związane z bezpośrednią działalnością zgłoszonych uczestników.
§ 5.Zasady Konkursu
1. Uczestnicy Konkursu będą podlegać ocenie Kapituły wg kryteriów:
a. ocena merytoryczna złożonych dokumentów,
b. przekazane rekomendacje przez uczestników Konkursów,
c. zasięgnięte opinie na rynku,
d. ocena komisji podczas wizyty w obiekcie;
2. Oceny podczas wizyty w obiekcie dokonuje Komisja działająca z ramienia Kapituły Konkursu, legitymująca się stosownym upoważnieniem.
Kryteria oceny merytorycznej stanowią:
a. komplet złożonych dokumentów na konkurs,
b. zgodność zamieszczonej oferty (formularz zgłoszenia, jak również katalogi, foldery, ulotki, strona internetowa, portale rezerwacyjne i społecznościowe) ze stanem faktycznym tj:
1) dostępność oferowanych usług i zasad korzystania z obiektu,
2) podstawowe informacje: adres, dojazd, specyfikacja pokoi,
3) oznakowanie obiektu,
4) wiarygodność fotografii, opinie turystów na forach internetowych
5) dostępność recepcji,
6) znajomość języków obcych przez personel,
7) jakość obsługi personelu,
8) możliwość płacenia kartami płatniczymi,
9) dostępność materiałów informacyjnych,
10) dostępność Internetu dla gości,
11) ocena strony internetowej (jeżeli istnieje),
12) przystosowanie obiektu do obsługi dzieci,
13) dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych,
14) dostępność do kuchni lub aneksu kuchennego,
15) wyposażenie dodatkowe (np. żelazko, pralka, sprzęt sportowo-rekreacyjny itp.),
16) sala ogólnodostępna/świetlica,
17) możliwość przechowania bagażu,
18) dostępność usług gastronomicznych,
c. czystość i estetyka w pokojach, łazienkach oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych,
d. oryginalny styl i ciekawa aranżacja wnętrz.
3. Certyfikaty przyznawane są przez Kapitułę poszczególnym obiektom po spełnieniu kryteriów uprawniających do uzyskania rekomendacji.
4. Wyróżnione obiekty zobowiązują się do umieszczenia certyfikatu w widocznym miejscu w obiekcie.
5. Wyróżnione obiekty będą promowane w materiałach promocyjnych i serwisach internetowych Organizatora.
6. Wyróżnione obiekty mają prawo posługiwać się Certyfikatem „Penelopa” w swoich materiałach reklamowych z uwzględnieniem roku edycji i okresu obowiązywania.
7. Liczba przyznanych przez Kapitułę Certyfikatów nie jest ograniczona, ale również nie musi być równoznaczna z ilością zgłoszeń, które wpłynęły.
8. Wręczenie Certyfikatów następuje podczas uroczystej gali-spotkania.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do cofnięcia Certyfikatu w przypadku:
a. rażących zaniedbań uczestnika konkursu w zakresie wykonywania Kodeksu dobrych praktyk.
b. informacji od służb kontrolnych o łamaniu przepisów prawa.
10. Dokumentację związaną z przyznaniem Certyfikatu zachowuje Organizator.
11. Przekazane materiały nie będą zwracane.
12. Kapituła ma prawo nie przyznania Certyfikatu, pomimo zgłoszenia w konkursie, o ile uzna w procesie oceny, że uczestnik nie spełnia warunków wystarczających do jego uzyskania.
§ 6. Uwagi końcowe
1. Certyfikat przyznawany jest na okres 24 miesięcy.
2. Przesłanie zgłoszenia jednoznaczne jest z dobrowolnym poddaniem się ocenie przez Kapitułę Konkursu.
3. Kapituła kończy pracę z wnioskiem umożliwiającym przygotowanie edycji konkursu na rok następny, a Organizator planuje konkurs w cyklu rocznym w formie kolejnych edycji.
4. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.
5. Uczestnicy nie posiadają wglądu do protokołów i dokumentacji Kapituły.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.
§ 7. Ochrona Informacji
1. Organizator konkursu stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w konkursie, przeprowadzenia procesu weryfikacji, oceny i głosowania, opublikowania danych zwycięzców i upublicznienia wizerunku uczestników i zwycięzców na stronach administrowanych przez Organizatora i Współorganizatorów, w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora, w procesie realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych w prawem przekazania osobom trzecim (m.in. współorganizatorzy, partnerzy konkursu, osoby ściśle związane z procesem realizacji konkursu oraz realizujące działania promocyjne).
3. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres inspektora ochrony danych osobowych rodo@kit.krakow.pl. Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie głosowania oraz jest niezgodny z promocyjnymi założeniami konkursu.
4. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Krakowska Izba Turystyki z siedzibą przy ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków reprezentowana przez Prezesa.
5. Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych kontakt pod adresem e-mail rodo@kit.krakow.pl
6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu oraz celach określonych w pkt. 3 ochrony informacji.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe Laureatów i uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 10 lat lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgłoszenia do Certyfikatu PENELOPA:

poprzez dostarczenie uzupełnionej KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kompletną dokumentacją zgodną z regulaminem i przesłanie na adres:
Krakowska Izba Turystyki ul. św. Anny 9 III.p., 31-008 Kraków
lub przesłanie pocztą elektroniczną skanów na adres rafal.marek@kit.krakow.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 październik 2019 godz. 23:59

Zapraszamy do udziału!