Sponsorzy strony

Regulamin Odysa

REGULAMIN  NAGRODY  „ODYS 2016”


1. Organizator: Krakowska Izba Turystyki, 
Współorganizator:  Województwo Małopolskie


2. Nagrody ODYS 2016 przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele małopolskich instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania  Fizycznego w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Organizacji Konsumentów, eksperci, dziennikarze

 

3. W 2016 roku przyznane będą 3 równorzędne nagrody „ODYS  2016” za najlepszą jakość usług turystycznych w Województwie Małopolskim. 
Ponadto Kapituła może przyznać podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej nagrodę  ODYS 2016 za oryginalne lub szczególne osiągnięcia w turystyce.

 

4. Kapituła ma prawo nie przyznać wszystkich nagród.

 

5. NAGRODY
Laureaci ODYS 2016 otrzymują między innymi  nagrody:


A. plakietkę i dyplom,
B. emisję reklam on-line na serwisach www.naszemiasto.pl i www.wrotamalopolski.pl 
C. powierzchnię wystawienniczą  na turystycznych  targach krajowych lub zagranicznych.

 

6. W konkursie mogą brać udział  podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej na terenie województwa małopolskiego – również nie zrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki, które działają zgodnie z przepisami prawa a szczególnie z ustawą o usługach turystycznych.

 

7. Zgłoszenia do konkursu dokonywać mogą:


I.  Do pierwszego etapu:
A.  Same zainteresowane podmioty
B.  Kapituła  ODYSA 2016
C.  Klub „SUPER ODYS”
D.  Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki
E.  Publiczność, również  z  wykorzystaniem internetu.  

 

II. Do drugiego etapu:

A.  Kapituła ODYSA 2016

 

8.  TERMINARZ:
A.  Rozpoczęcie konkursu w dniu 22.04.2016 podczas Walnego Zebrania Izby, 
B.  Przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów wymienionych w punkcie 7  A ,C, D do  dnia  31.07.2016, w punkcie 7E do dnia 20.08.2016.
Kapituła Konkursu ODYS 2016 ma prawo do zgłaszania kandydatów do konkursu w każdym czasie.                 
C.Zakończenie prac związanych z pierwszym etapem Konkursu do dnia 20.08.2015 Kapituła ogłasza nominacje podmiotów gospodarczych do drugiego etapu.
D. Zamknięcie konkursu ODYS 2016 następuje w dniu 31.10.2016.
E. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród ODYS 2016 odbędzie się 12.12.2016.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9. Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie. 
Zgłoszenie winno  obejmować:
A. istotne informacje  charakteryzujące  podmiot,
B. uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
Do zgłoszenia dokonywanego przez „same zainteresowane podmioty” winny być dołączone niezbędne materiały do oceny np. katalogi, foldery, oferty itp.

 

10. Zgłoszenie podmiotu do nagrody równoznaczne jest ze zgodą na:
A.  udostępnienie danych i informacji o firmie uznanych  przez Kapitułę za niezbędne dla jej oceny,oraz  złożeniem oświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami publiczno - prawnymi. 
B.  podanie do publicznej wiadomości podmiotów zgłoszonych do nagrody, nominacji do II etapu i wyników decyzji  Kapituły.

 

11. W przypadku dokonywania zgłoszenia do nagrody przez  osoby inne niż zainteresowany podmiot, Kapituła winna uzyskać zgodę tego podmiotu na realizację postanowień pkt.9.

 

12. Firmy nominowane do drugiego etapu konkursu zostaną pisemnie o tym poinformowane i zaproszone do dokonania przed kapitułą prezentacji firmy i jej oferty.

 

13. Zgłaszający i zgłaszani nie mają prawa wglądu do protokołów i uzasadnień werdyktu Kapituły w sprawach przyznawania nagród.

 

14. Organizatorzy gwarantują, iż skład Kapituły nie jest związany z działalnością firm zgłoszonych do nagród i jej członkowie posiadają kompetencje w zakresie oceny ofert biur podróży i obiektów hotelowych.

 

Kraków, 2016-04-21        Krakowska Izba Turystyki