Sponsorzy strony

Regulamin Odys 2018

REGULAMIN KONKURSU
ODYS 2018

1. Organizator konkursu:
Krakowska Izba Turystyki

Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Kraków

2. Nagrody ODYS 2018 przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele małopolskich instytucji:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 • Urzędu Miasta Krakowa

 • Małopolskiej Organizacji Turystycznej

 • Uczelni wyższych, izb i stowarzyszeń związanych z turystyką

 • Eksperci, media

Członkowie Kapituły wybierają ze swego grona Przewodniczącego Kapituły, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

3. W roku 2018 przyznanych może zostać 5 równorzędnych nagród „ODYS 2018” za najbardziej atrakcyjne, innowacyjne i oryginalne produkty i usługi turystyczne w Województwie Małopolskim w następujących kategoriach:

 • turystyka wyjazdowa

 • turystyka przyjazdowa

 • turystyczne usługi transportowe

 • obiekt hotelarski

 • inny rodzaj działalności związanej z turystyką (np. wydarzenie, atrakcja turystyczna, usługa przewodnicka, itp.)

4. Kapituła ma prawo nie przyznać wszystkich nagród, a także przyznać więcej niż jedną nagrodę w danej kategorii, przy założeniu przyznania łącznie 5 nagród.

Ponadto Kapituła może przyznać podmiotowi gospodarczemu lub osobie fizycznej nagrodę  ODYS 2018 za oryginalne lub szczególne osiągnięcia/wydarzenia w turystyce.

5. Kapituła, niezależnie od nagród o których mowa w pkt 3, może przyznać 5 równorzędnych wyróżnień.

6. NAGRODY

Laureaci konkursu ODYS 2018 otrzymują następujące nagrody:

A. plakietki dla laureatów

B. dyplomy dla wyróżnionych

C. wskazani przez przedstawicieli UMWM i UMK laureaci otrzymają dodatkowe nagrody ufundowane przez Współorganizatorów Konkursu

7. W konkursie mogą brać udział podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej na terenie Województwa Małopolskiego – również niezrzeszone w Krakowskiej Izbie Turystyki, które działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2018 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

8. Zgłoszenia do I etapu dokonywać mogą:

A. Same zainteresowane podmioty

B. Członkowie Klubu „SUPER ODYS”

C. Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki

D. Osoby fizyczne i organizacje, stowarzyszenia, izby gospodarcze.

9. Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie, winno ono obejmować istotne informacje charakteryzujące podmiot oraz uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Zgłoszenie podmiotu do nagrody równoznaczne jest ze zgodą na:

A. udostępnienie danych i informacji o firmie uznanych przez Kapitułę za niezbędne dla jej oceny oraz ze złożeniem oświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi.

B. podanie do publicznej wiadomości podmiotów zgłoszonych do nagrody, nominacji do II etapu i wyników decyzji Kapituły.

11. W przypadku dokonywania zgłoszenia do nagrody przez osoby inne niż zainteresowany podmiot, Kapituła winna uzyskać pisemną zgodę tego podmiotu na realizację postanowień pkt.10.

12. Firmy nominowane do II etapu konkursu zostaną pisemnie o tym poinformowane i zaproszone do dokonania przed kapitułą prezentacji firmy i jej produktu.

13. Zgłaszający i zgłaszani nie mają prawa wglądu do protokołów i uzasadnień werdyktu Kapituły w sprawach przyznawania nagród.

14. TERMINARZ

A. Rozpoczęcie konkursu 23.05.2018 podczas Walnego Zebrania Izby

B. Zatwierdzenie dokumentów przez Zarząd Izby – 12.09.2018

C. Określenie kryteriów powołania Kapituły – 12.09.2018

D. Przyjmowanie zgłoszeń od 22.10 do 16.11.2018 – godz. 10:00

E. Nominacje do Kapituły do 30.10.2018

C. Pierwsze posiedzenie Kapituły do 30.11.2018

D. Ogłoszenie nominacji do II etapu do 10.12.2018

E. Prezentacje i przesłuchanie podmiotów zakwalifikowanych do II etapu do 18.01.2018

F. Obrady Kapituły i zamknięcie konkursu do 19.01.2018

G. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród ODYS 2018 - luty 2019 (podana data może ulec zmianie).

14. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

15. Kapituła pracuje na posiedzeniach w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub zastępca i członkowie, za potwierdzeniem na liście obecności.

16. Z każdego posiedzenia Kapituły Sekretarz Kapituły sporządza notatkę, która
po przyjęciu przez Kapitułę zostaje przekazana do Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki w terminie 3 dni roboczych od zakończenia posiedzenia.

17. Organizatorzy gwarantują, iż skład Kapituły nie jest związany z działalnością firm zgłoszonych do nagród i jej członkowie posiadają kompetencje w zakresie oceny ofert podmiotów zgłoszonych do konkursu (oświadczenia członków Kapituły – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

18. Obsługę administracyjno-biurową Kapituły i konkursu zapewnia Biuro Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.

19. Przesłane na konkurs materiały i zabezpieczona przez Biuro Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki dokumentacja nie będą zwracane.

20. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jednoznaczne jest z akceptacją wszystkich warunków, praw i zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, wraz z obowiązkiem informacyjnym i zgodą. 

Ochrona informacji

1. Organizator konkursu stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w konkursie, przeprowadzenia procesu weryfikacji, oceny i głosowania, opublikowania danych zwycięzców i upublicznienia wizerunku uczestników i zwycięzców na stronach administrowanych przez Organizatora
i Współorganizatorów, w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora, w procesie realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych w prawem przekazania osobom trzecim (m.in. współorganizatorzy, partnerzy konkursu, osoby ściśle związane z procesem realizacji konkursu oraz realizujące działania promocyjne).

3. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres inspektora ochrony danych osobowych rodo@kit.krakow.pl. Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia
i przeprowadzenie głosowania oraz jest niezgodny z promocyjnymi założeniami konkursu.

5. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Krakowska Izba Turystyki z siedzibą przy ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków reprezentowana przez Prezesa.

 • Administrator wyznaczył Inspektora danych osobowych kontakt pod adresem e-mail rodo@kit.krakow.pl

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu oraz celach określonych w pkt. 3 ochrony informacji.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe Laureatów i uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres 10 lat lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 • Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.