Sponsorzy strony

O nas

Krakowska Izba Turystyki jako organizacja samorządu gospodarczego utworzona została w kwietniu 1992 roku i zrzesza na zasadach dobrowolności 134 podmiotów gospodarczych działających w zakresie obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce.

 

Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się głównie na:

- współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim

- stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych

- kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu

- promocji Krakowa i regionu przez udział w targach krajowych i zagranicznych

- współpracy z podobnymi organizacjami z innych regionów kraju

- opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej

- rozstrzygania sporów członków Krakowskiej Izby Turystyki. w drodze postępowania pojednawczego

- współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki

 

Krakowska Izba Turystyki jest organizacją zrzeszającą dobrowolnie zgłaszające akces podmioty gospodarcze i inne firmy działające na rzecz obsługi ruchu turystycznego.

Zgodnie ze statutem. aby firma mogła ubiegać się o członkowstwo musi spełniać następujące warunki:
1) Być zarejestrowana i działać na rynku usług turystycznych minimum jeden rok
2) Uzyskać wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (punkt dotyczy jedynie organizatorów oraz pośredników)
3) Złożyć pisemną deklarację członkowską
4) Posiadać pisemną rekomendację 2 członków Krakowskiej Izby Turystyki.

Władzami statutowymi Izby są: Walne Zebranie (doroczne), Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja władz Krakowskiej Izby Turystyki. trwa 3 lata i aktualnie biegnie od Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego, które odbyło się w dniu 21 maja 2011 roku.

 

Misja Krakowskiej Izby Turystyki
Krakowska Izba Turystyki jest organizacją samorządu gospodarczego,  zrzeszającą podmioty branży turystycznej,  działające w Krakowie  i Małopolsce, których wspólnym celem jest propagowanie turystyki, jako ważnego czynnika rozwoju turystycznego regionu. Poprzez promocję wysokich standardów, edukację,  integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów chcemy budować silną markę produktu turystycznego.