Sponsorzy strony

O nas

O nas

Krakowska Izba Turystyki jako organizacja samorządu gospodarczego utworzona została w kwietniu 1992 roku. Aktualnie zrzesza na zasadach dobrowolności blisko 200 podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej.

 

Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się głównie na:

- współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim,

- stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych,

- kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu,

- promocji Krakowa i regionu przez udział w targach krajowych i zagranicznych,

- współpracy z podobnymi organizacjami z innych regionów kraju,

- opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej,

- rozstrzygania sporów członków Krakowskiej Izby Turystyki w drodze postępowania pojednawczego

- współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki.

 

Krakowska Izba Turystyki jest organizacją zrzeszającą dobrowolnie zgłaszające akces podmioty gospodarcze i inne firmy działające na rzecz obsługi ruchu turystycznego.

Zgodnie ze statutem, aby firma mogła ubiegać się o członkostwo musi spełniać następujące warunki:
1) być zarejestrowana i działać na rynku usług turystycznych minimum jeden rok,
2) uzyskać wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (punkt dotyczy jedynie organizatorów oraz pośredników),
3) złożyć pisemną deklarację członkowską,
4) posiadać pisemną rekomendację 2 członków Krakowskiej Izby Turystyki.

Władzami statutowymi Izby są: Walne Zebranie (doroczne), Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński. Kadencja władz Krakowskiej Izby Turystyki trwa 3 lata i aktualnie biegnie od Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się 14 września 2020 roku.

 

Misja Krakowskiej Izby Turystyki
Krakowska Izba Turystyki jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty branży turystycznej, działające w Krakowie i Małopolsce, których wspólnym celem jest propagowanie turystyki, jako ważnego czynnika rozwoju regionu. Poprzez promocję wysokich standardów, edukację, integrację środowiska i reprezentowanie jego interesów chcemy budować silną markę produktu turystycznego.