Sponsorzy strony

Współpraca z AWF Kraków

24.02.2014

Krakowska Izba Turystyki zawarła z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie umowę, której przedmiotem jest dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb społecznych, a w szczególności  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Celem współpracy będzie  wymiana wiedzy i doświadczeń na płaszczyźnie intelektualnej, organizacyjnej i ekonomicznej, wzajemne wspieranie w realizacji zadań objętych zakresem współpracy, tworzenie warunków rozwoju zawodowego dla osób reprezentowanych przez Strony: zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców i ich pracowników, oraz  kształcących się w Uczelni  studentów i jej pracowników. 
Izba i Uczelnia  będą realizować wspólne  przedsięwzięcia w zakresie: opiniowania zamierzonych przez Uczelnie efektów kształcenia studentów, metod ich weryfikacji i stopnia realizacji, organizacji praktyk studenckich w przedsiębiorstwach i organizacjach turystycznych, promocji Izby wśród studentów i pracowników Uczelni a także osób i jednostek współpracujących, promocji absolwentów AWF poszukujących pracy na rynku turystycznym, prowadzenia kształcenia ustawicznego dla potrzeb branży turystycznej, organizacji szkoleń pilotów i przewodników turystycznych  oraz wydawania certyfikatów KIT, organizacji wspólnych spotkań, seminariów, oraz inicjowania, integracji i koordynacji badań naukowych z potrzebami rynku.